Uppdrag

Individ

Om man är i riskzon för kriminalitet eller har andra problem, känner man sig ofta missförstådd. En ungdom i riskzon blir oftast snabbt duktig på att göra FEL, vilket i en förlängning leder till att man blir proffs på att misslyckas.

Framförallt i tonåren upplever man vuxna som personer man inte kan lita på och de som känns stabila är i regel de vänner man har, har man inte hittat lösningar när man är ung är det svårt om man inte får hjälp att göra det när ”man är vuxen”. Känslan sitter liksom kvar! Viktigt är att det finns perosoner som förstår, som hjälper till att få andra att förstå och medling är ett mycket bra alternativ. MI(Motiverande samtal) är en bra metod, då den fokuserar på den inre motivationen hos individen, framförallt i en kombination med KASAM som tydliggör friskfaktorer och synliggör brister. Genom tät kontakt med stödjande personer och en gedigen tillgänglighet av stöd, skapas förutsättningar för förtroenderelationer på ett effektivt sätt.

Vi försöker se verkligheten man kommer ifrån och utifrån den hitta vägar dit man vill. Detta genom att sätta mål och delmål, för att tillslut skapa möjlighet till en långsiktig förändring

Krishantering / Stödjande samtal

Krishantering är ett samlingsbegrepp för de systematiska åtgärder och metoder som vidtas då någon form av kris inträffar.  I en krissituation ska beredskapsplaner träda i kraft och den drabbade ska få hjälp. Det är arbetsledningens ansvar att genomföra stödinsatser efter chockartade händelser.

I en krissituation kan det finnas behov av samtal för att kunna hantera situationen. EGO Consulting kan bistå med stödjande samtal i personliga och organisatoriska kriser, så som konflikthantering, sorgebearbetning, och se livet utifrån ett framtidsperspektiv samtidigt som man hittar en möjlighet att hantera nuet.

Medling

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en opartisk person hjälper konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Syftet med medling är att hitta en överenskommelse och att finna konsensus.

Medling används i flera sammanhang, t.ex. vid skilsmässor, bland skolelever, i kommersiella tvister.  EGO consulting arbetar med olika sorters medling men främst med arbetsplatskonflikter.

Attityder

Behövs det en kurs i attityder? Vad handlar det om egentligen? 
Attityder finns i samhället, de ger oss signaler om hur vi ska leva våra liv, de påverkar oss, våra barn och de förändras. Vill vi förändras, ja, i viss mån men kanske inte alltid… Hur löser vi våra egna livsvillkor?
Kursen syftar till en medvetenhet och en hanterbarhet om attityder. Vi träffas vid tre tillfällen och kursen avslutas med en skriftlig inlämning för att få ett kursbevis.

Anhörig

Som förälder eller anhörig till en person vilken har en diffus problematik och som är i riskzon för kriminalitet/missbruk/skolproblematik, känns vardagen oftast mycket frustrerande och skapar stort slitage inom familjen och i det sociala nätverket.

Fokus  ligger då ofta på vad som inte funkar, vad som är fel och detta skapar grund för konflikter. Konflikter kan vara slitsamma om man inte kommer ur dem och det blir svårt att bryta fokus.

Genom att få möjlighet till stöd i form av samtal kommer en viss del av frustrationen att ebba ut, om det sker en positiv förändring hos individen. Problemet är oftast att det är i hemmet som förändringarna syns sist, detta då man i familjen är van vid att fokusera på vad som inte fungerar.

Att ha tre-partsamtal där man ser förändringarna tydligt och lär sig att se sin egen roll i sammanhanget är oftast mycket nyttigt.

Att få stöd i mötessituationer och ha någon som förklarar i efterhand eller som förbereder i förväg är ofta mycket uppskattat samt någon som hjälper till att komma ihåg möten och som ibland vid behov påminner.

EGO Consulting AB har olika uppdrag skräddarsydda utifrån kundens behov och inom flera områden. Samtliga uppdrag syftar till att stärka individen i olika avseenden och att främja arbetet med att hitta egna resurser.

Motiverande samtal

En samtalsmetod som bygger på en förståelse och acceptans för att människor som behöver förändra sitt beteende har olika förutsättningar och vilja till förändring. En del kan länge ha velat förändras utan att aktivt arbeta med det, och andra kan ha försökt förändra sitt beteende aktivt under många år utan framgång.

Terapiformen är inte fördömande eller nedbrytande. Man försöker istället göra klienten mer medveten om problem som kan uppstå, och om vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt kan terapeuten hjälpa klienten med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet , och slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Friskvård

En kurs i ämnet friskvård, med hjälp i att hitta de egna resurserna. Kursen tillämpas under 8 timmar där man kan fördela ut dessa på flera dagar eller ha kursen som en intensiv dag.

kontakta oss